Spring naar inhoudwerk in uitvoering aan de toekomstige wervenpark met zicht op de kraanbaan

Vragen en antwoorden inrichting openbare ruimte deelgebied B

Definitief ontwerp inrichting openbare en mandelig gebied deelgebied B

Graag geven we wat uitleg over de werkzaamheden die de gemeente de komende maanden uitvoert. De 

vragen en antwoorden staan hieronder. 


Wanneer start de gemeente met de inrichting van de openbare ruimte?

De werkzaamheden beginnen op 27 september 2021. We verwachten dat het werk een half jaar duurt. Over de precieze planning en fasering houdt de aannemer u op de hoogte. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u het beste contact opnemen met Jan-Kees de Bruin. Hij de contactpersoon van de aannemer. Hij is telefonisch bereikbaar via 0184-416233. Of stuur een mail naar stadswerven@grootschagen.nl


Voor vragen over de inrichting en het ontwerp van de openbare ruimte kunt u mailen naar stadswerven@dordrecht.nl


Waarom staat de zuidwestelijke zijde van de Werf van Schouten in de inrichtingstekening? Deze is toch al aangelegd?

Dat klopt. Alleen uit metingen is gebleken dat de straat te ver naar het westen ligt. Hierdoor blijft er in de toekomst te weinig ruimte over voor een trottoir tussen de rijbaan en de geplande woningbouw op deelgebied A-zuid. Daarom verleggen we nu de rijbaan.


Waarom legt de gemeente niet meer groen aan in deze straten?

De noord-zuid lopende straten van Stadswerven liggen vol met kabels en leidingen. Hierdoor is het technisch niet mogelijk om hier bomen of groen aan te planten. Langs de Werf van Gips (noordzijde) planten we bomen langs de Beneden Merwede. Dit gebeurt als deelgebied A gereed is. En de bouwweg niet meer nodig is. Voor de plaatsen in Stadswerven waar groen is voorzien , verwijzen wij u naar het Groenplan 


Geveltuintje

Om het straatbeeld toch groener te maken, kunt u een geveltuintje aan laten leggen door de gemeente. U bent daarna zelf verantwoordelijk voor het beplanten van het tuintje en het onderhoud daarvan. 


Op de website van de gemeente Dordrecht onder 'Samen voor een schone en prettige buurt' vindt u ook het aanvraagformulier voor een geveltuintje.

Ik heb al een geveltuin. Wordt deze op kosten van de gemeente weer opgenomen in de nieuwe inrichting? 

Ja, de gemeente breekt deze tijdens de werkzaamheden op en straat het later opnieuw mee. Wij verzoeken u wel uw beplanting uit het tuintje te verwijderen, voordat de werkzaamheden starten. U kunt de beplanting later zelf weer terug plaatsen.


Kan de gemeente de openbare parkeerplaatsen niet in grastegels aanleggen?

Het toepassen van grasbetontegels of grids in de openbare parkeervakken is helaas niet mogelijk. Dit soort verhardingen zijn in de praktijk eenmalig te gebruiken en niet recyclebaar. Bij werkzaamheden aan of onder de parkeervakken (voor leidingen en kabels) kunnen de tegels niet teruggelegd worden. Ze moeten worden weggegooid. Ditzelfde geldt voor grids. Daarnaast is de parkeerdruk op Stadswerven hoog. De kans dat het gras goed groeit is daarom erg klein. Om deze redenen past de gemeente in de parkeervakken geen grastegels/grids toe.


De woningen langs de Werf van Montan hebben verschillende vloerpeilhoogtes gekregen. Hoe lost de gemeente dat buiten in de openbare ruimte op? Woningen op verschillende vloerpeilhoogtes

Het ingenieursbureau Drechtsteden heeft met de bewoners die ermee te maken hebben afspraken gemaakt over de oplossing. Waardoor er een nette aansluiting van de woningen op de openbare ruimte kan worden gemaakt


Bij grote regenval loopt de straat onder water. Wat doet de gemeente hieraan?

Bij de herinrichting houdt de gemeente rekening met het standaard afschot in de openbare ruimte.


In de tekening van het definitieve ontwerp staat de maatvoering. 

Het definitieve geeft een beeld van hoe het gebied er uit komt te zien, de materialen die we gebruiken en wat de functies zijn van de verschillende onderdelen. De maatvoering staat in het definitieve ontwerp.


Kan in de Werf van Schouten de grasstrook die er nu ligt behouden blijven?

Nee, dat is niet mogelijk. Hier komen het voetpad en parkeerplaatsen langs de straat.


Is in het ontwerp gedacht aan ongelijke vloerpeilhoogtes in de Werf van Schouten?

Ja, daar wordt in het ontwerp zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Als nodig bespreken we met de woningeigenaar een oplossing.


Kunnen in de brandgangen en achterpaden ook dezelfde klinkers als in het voetpad komen?

Dat is niet mogelijk. De gemeente legt de achterpaden aan in tegels van het materiaal, zoals afgesproken met OCW. Hiermee zorgen we voor hetzelfde beeld. En zie je een duidelijke overgang met het openbaar gebied.


Afwatering richting straat

De afwatering van het voetpad op de Werf van Schouten loopt nu richting woningen. Kunt u, in het ontwerp zorgen voor afwatering richting rijbaan? In het ontwerp staat een afwatering richting de straat opgenomen.


Moet de beplanting uit de bestaande geveltuintjes?

Dit is alleen nodig als er een groot verschil is in hoogte met de bestrating die we nog moeten aanleggen. Als dat zo is maken we met de bewoner hierover een afspraak.


Afwatering brandgang

Is in het ontwerp bij de brandgang rekening gehouden met een afwatering door straatkolk(en)? Of wordt er rekening mee gehouden dat er ook een natuurlijke afwatering is. (infiltreren in de ondergrond) van de tuinen?

In de achterpaden/brandgangen plaatsen we waar nodig kolken (regenwater putten). Deze sluiten we aan op het gemeentelijke riool.


Rioolinspectie

Wordt vooraf aan de werkzaamheden een rioolinspectie uitgevoerd? Vanwege kans op het verzakken van de grond.Bij het herstraten voeren we vooraf geen rioolinspecties uit. Dat gebeurt alleen wanneer daar reden voor is, bijvoorbeeld bij verstoppingen.

Is het mogelijk om maatvoering en maten van hoogte te geven?

De hoogtes en de precieze maatvoering nemen we op in de tekening van het definitieve ontwerp. Deze tekening maken we na het behandelen van alle opmerkingen.


Waar komen de nieuwe vuilcontainers?

Met HVC zijn afspraken gemaakt hoe we de benodigde capaciteit van containers- verdelen over Stadswerven. Inmiddels is duidelijk dat we de geplande ondergrondse container aan de Werf de Biesbosch ten noorden van de zuidelijke insteekhaven niet kunnen aanleggen. Dit komt door een te groot hoogteverschil. De verdeling van de definitieve plekken voor de ondergrondse containers staat op de overzichtstekening (definitieve locaties ondergrondse containers d.d. 30-6-2020). Deze plekken liggen allemaal binnen de maximale loopafstand tot de woningen.


De meeste plekken waar we een ondergrondse container willen plaatsen, liggen op de bouwweg. Daarom kunnen we deze ondergrondse containers nog niet aanleggen.


Ook in de tijdelijke situatie zorgt HVC voor voldoende capaciteit van ondergrondse containers.

Binnenkort kunt u de nieuwe tijdelijke ondergrondse containers op deelgebied A gaan gebruiken. Deze ondergrondse containers vervangen de bovengrondse containers aan de zuidkant van de Werf van Schouten. En zorgen voor voldoende capaciteit totdat ook The Yard (C-west) en het grootste deel van deelgebied A bebouwd is. Daarnaast plaatst HVC nog een textiel- en een glascontainer langs de Werf de Biesbosch (ten zuiden van deelgebied D).


Kan de bouwweg fysiek worden afgeschermd van de straat?

Ja, de bestaande stalen barriers langs de bouwweg trekken we door.


Wanneer wordt de bouwweg verwijderd en de definitieve bestrating aangelegd?

De bouwweg verwijderen we wanneer deelgebied A klaar is. Dus als alle bebouwing af is en de openbare ruimte is aangelegd.


Is het mogelijk om (tijdelijk) meer parkeerplaatsen aan te leggen?

In de openbare ruimte zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Het tijdelijke parkeerterrein bij Americana is beschikbaar voor alle bezoekers van Stadswerven. We gaan geen extra parkeerplaatsen maken.


Meer informatie

Heeft u vragen over het mandelige gebied achter Americana, dan kunt u een e-mail sturen aan de heer A. Attasio. Hij is verantwoordelijk voor de oprichting van de Vereniging van Eigenaren Americana. 


Voor vragen over de inrichting van het toekomstig mandelige gebied achter Minidorp de Stad, kunt u e-mailen naar stadswerven@dordrecht.nl