Spring naar inhoud

Reacties en antwoorden

Op het Groenplan zijn 30 reacties binnengekomen. We hebben ze verdeeld in rubrieken. U kunt ook PDF-bestandeen pdf-bestand van de reacties en antwoorden downloaden. 


Inrichting openbare ruimte


1.1

Wat is de status van de inrichting van het plein (deelgebied B) iin relatie tot verkeersveiligheid en vergroening?
 

Antwoord

Een aantal bewoners heeft aan medewerkers van de afdeling Verkeer laten weten zich zorgen te maken over de gevolgen van de opening van de Prins Clausbrug voor dit gebied. De afdeling Verkeer heeft beloofd te kijken naar de mogelijkheid tot aanpassing van dit gebied. We willen het plein vergroenen en het spelen en fietsen een betere plek geven. Op dit moment zoeken we naar mogelijkheden en middelen om de inrichting van het plein aan te passen. Als die zijn gevonden, nemen we contact op met de bewoners. We willen samen met hen de aanpassingen aan het plein uitwerken.

 

1.2.

(a) Meer groen in de openbare ruimte, zoals grotere stroken en toevoeging van plantenbakken.
     Meer groen langs rivier/boulevards. 
(b) Hittestress tegengaan.

(c) Er is onvoldoende volwassen groen aanwezig.
     Zoveel mogelijk inheems groen in plantsoenen en oevers; is goed voor de biodiversiteit.
(d) Sta toe dat oevers verruigen.


Antwoord

a) Zoals we in deze brief schreven zit er al veel groen in het Groenplan. Daarnaast kijken we steeds of er extra kansen zijn om groen toe te voegen. Dat gebeurt wanneer woningcomplexen klaar zijn bij het inrichten van de openbare ruimte. Uiteraard doen we dat binnen de mogelijkheden die er zijn. Zo moeten we rekening houden met kabels en leidingen.  
Als bewoner kunt u ook zelf meehelpen de wijk groener te maken. U kunt bijvoorbeeld bij de gemeente een geveltuintje aanvragen (zie verder onder 2.2).

Plantenbakken, zoals die van cortenstaal, zijn in bepaalde gevallen mogelijk. Het kan vooral op plekken met veel verharding. Het groenbeheer ligt dan wel bij de bewoners. De bakken zijn bij gemeente aan te vragen als 'Wijkwens'. Daarover kunt u meer lezen op de pagina wijkwensen op de website van de gemeente.

Als de beoordeling gunstig uitvalt, komt er een beheerovereenkomst tussen gemeente en aanvrager. Hierin staan alle afspraken.

Onder bomen komen grotere 'boomspiegels' zonder roosters. Hierdoor is het mogelijk rond de bomen groen aan te leggen.  


b) De nieuwe groenaanplant bepaalt dus vooral op termijn (na een goede ontwikkeling) het beeld van de wijk. Doel is een duidelijke en aantrekkelijke aanvulling op de openbare ruimte. Het zal ook even duren voordat het groen de hittestress vermindert. Pas na enige jaren zorgen de bomen voor voldoende schaduw om de nodige koelte te bieden tijdens erg warme dagen.


c) Er zit in het Groenplan veel ruimte voor nieuw groen. Dat er weinig volwassen groen aanwezig is, komt omdat het een nieuwe wijk is. Stadswerven zal de komende jaren nog verder groeien. Er wordt nog veel gebouwd en het zal dus ook een tijdje duren voor al het groen is aangelegd.

Oudere bomen en struiken aanplanten is zeer kostbaar. Ook is de kans groot dat bomen niet goed overleven of dat beplanting niet 'aanslaat'. Wel onderzoeken we of we grotere bomen kunnen planten dan waar we eerst vanuit zijn gegaan.  


d) Met ecologisch beheer in de oeverzone wil de gemeente meer levensruimte aan de planten en dieren geven. Daarom laten wij, waar mogelijk, groei van planten toe in de oevers. Extra beheer is wel nodig, omdat het ongestoord laten verruigen van de oevers niet mogelijk is. We willen voorkomen dat planten en struiken de zetstenen oevers opdrukken en beschadigen. Dit leidt weer tot erosie van de oever door uitspoeling.
Om planten en dieren zoveel mogelijk ruimte te geven, maaien wij de oevers alleen in het najaar. In het beheerplan houden we rekening met het laten staan van delen van de beplanting door bijvoorbeeld maximaal 50% per keer te maaien.

 

1.3

Er is lichtvervuiling, te veel licht van lantaarnpalen parkeerplaats Americana en van parkeergarage Energieplein.


Antwoord

De parkeerplaats bij Americana, inclusief de lantaarnpalen, is niet van de gemeente Dordrecht. Het terrein is in bezit van de gemeenschappelijke eigenaren, verenigd in een VvE. De gemeente heeft daarom geen zeggenschap over deze verlichting.
Voor de Parkeergarage Energiehuis kijkt het Parkeerbedrijf van de gemeente naar mogelijkheden om de hinder van licht te verminderen.

 

1.4    

Behoud bomen langs Wantijoever bij Prins Hendrikbrug. Geen duur wandelpad aanleggen langs oever Wantij; een wandelpad is onnodig en gevaarlijk voor scheepvaart en natuur.

Antwoord

Op deze plek brengen we de oorspronkelijke zetsteenoever opnieuw aan. Dat gebeurt omwille van de oeverveiligheid. Om deze oever te herstellen is het nodig om het merendeel van de bestaande bomen het opschot weg te halen.
Het wandelpad is niet duur en ook niet gevaarlijk. Het is het logische vervolg op het wandelpad langs het Wantij bij Villa Augustus en langs Schaerweide. Het draagt bij aan de toekomstige wandelroute rond het westelijk deel van het Wantij in Stadswerven.

 

1.5  

Langs beide zijden van Kinepolis een klein bos, 'tiny forest', maken van verschillende boomsoorten.

Antwoord

De bioscoop Kinepolis krijgt dagelijks bezoek van leveranciers met bestelbussen en vrachtwagens voor afvalinzameling. Daarom is de verharding aan weerszijden van de bioscoop nodig. Er is daardoor geen plaats voor extra bomen. Ook wil de gemeente dit terrein vaker gebruiken voor evenementen en manifestaties. Bij de uitwerking van Ontwikkelvisie Wantij-West zal hier verder naar gekeken worden of er plaats en geld is voor meer groen.

 

1.6 

Op punt van Stadswerven drie grote zwarte populieren aanbrengen als baken voor de scheepvaart en groene verwijzing naar vroeger tijden. Punt niet vol leggen met stenen, maar een open verharding.

Groen stadsplein maken op de punt en laat het wilgenbosje intact.

Antwoord

De huidige strekdam laten we intact. Dat geldt ook voor de begroeiing die er al is.
Wel snoeien we die. Daarnaast zijn we van plan om een verhoogd (rooster)pad aan te leggen, waardoor het gebied beter toegankelijk wordt voor vissers en andere recreanten. We zoeken nog uit of het mogelijk is om op deze plek één of meerdere bomen te planten als baken.

 

1.7 

Aanleg voorzieningen: jeu de boules-baan, vissteiger bij Schaerweide,hondenuitlaatgebied met afvalemmers en poepzakjes, straatmeubilair, zoals  bankjes langs rivier.


Antwoord

Straatmeubilair als afvalemmers, bankjes zijn onderdeel van de ontwerpen openbare ruimte per deelgebied. Deze ontwerpen werken we uit in fases. Ze zijn geen onderdeel van het Groenplan.
Voor voorzieningen op het Wantij (b.v. vissteigers) maken we in de eerste helft van 2022 een ontwikkelplan Wantij-West (tussen Prins Hendrik- en Prins Clausbrug).  Hierbij betrekken we bewoners en belanghebbenden.
In Stadswerven is nog geen plek aangewezen voor een hondenuitlaatplaats. Ook dit nemen we mee in de ontwerpen van de openbare ruimte.

 

1.8    

Energieplein: maak een groenontwerp voor het hoofdplein en voor de doorgaande fiets- en wandelroutes.


Antwoord

Voor het groener maken van het Energieplein zijn weinig mogelijkheden. Bij het ontwerp van het Energieplein moesten we op verzoek van het Energiehuis uitdrukkelijk rekening houden met aan- en afvoer met trailers voor voorstellingen in het Energiehuis (Kunstmin, Bibelot). Als de theaterfunctie in het Energiehuis blijft, zal dit niet veranderen. Daarnaast wordt het Energieplein vaak gebruikt voor evenementen en manifestaties. Bij de uitwerking van de Ontwikkelvisie Wantij-West kunnen we nog eens bekijken of er plaats en geld is voor extra groen.

De doorgaande fiets en wandelroutes zijn er. Op het Energieplein kun je overal fietsen en wandelen (het is 'shared space').


1.9 

Bomen langs Maasstraat; garandeer inpassing bomen. Plaats minimaal net zoveel (groepjes) bomen terug als tot nu toe gekapt zijn, inclusief de zgn. spontaan opgekomen bomen.


Antwoord

Er komen zoveel mogelijk bomen langs de Werf van de Biesbosch (Maasstraat). Daarbij houden we rekening met de ruimte die er is, bovengronds én ondergronds.


1.10     

Ook op openbare parkeerplaatsen waterdoorlatende verharding

 

Antwoord

Waterdoorlatende verharding op parkeerplaatsen heeft niet onze voorkeur. Dit is namelijk veel duurder in beheer. Alleen op plaatsen met veel wateroverlast passen we deze toe.


2.    Mandelig/particulier gebied (andere eigenaren dan gemeente)


2.1      

Groen aanbrengen op parkeerterrein binnengebied.
Dit zorgt ook voor een betere afwatering.
Maatregelen tegen hittestress aanbrengen in mandelig gebied; dit zou aan ontwikkelaars meegegeven moeten worden.


Antwoord

De gemeente stimuleert het planten van groen op particulier terrein, zoals we in 2.2 uitgebreider vertellen. Uiteindelijk hebben de bewoners samen de zeggenschap over het particuliere parkeerterrein dat is aangelegd. In het mandelig gebied van B-Noord (Oost) wilden bewoners graag grasbetontegels. We hebben die bij de definitieve inrichting in veel parkeervakken aangebracht. Bewoners kunnen zich verenigen om op hun eigen terrein nog meer verbeteringen aan te brengen. Zie ook antwoord 2.3.

 

2.2  

Achtertuinen: stimuleren meer groen, minder verharding, promoten watertonnen, stimuleren gebruik regenwatersystemen.
Subsidie/stimuleren van groendaken?
Maximaal te verharden % vaststellen.

Pakketten voor borders kleine tuinen van Nederlandse flora samenstellen en kostendekkend aanbieden aan bewoners.

            

Antwoord

De gemeente stimuleert bewoners om hun tuinen groener te maken. We bieden bijvoorbeeld een gratis tuincoach en tegelophaalservice aan. Hiermee verlagen we de drempel om een groene tuin aan te leggen. Ook zijn er bijeenkomsten in de wijk (steenbreekacties) om aandacht aan het onderwerp te geven.
Ook digitaal geeft de gemeente informatie over het vergroenen van tuinen. Op de website www.groenblauwdordrecht.nl/bewoners/ leest u wat u kunt doen aan een leefbare groene stad. U kunt uw tuinscore berekenen en zo precies zien hoe klimaatadaptief en biodivers uw tuin er voorstaat. U kunt maatregelen kiezen en u kunt zich aanmelden voor de tuincoach en tegelophaalservice.
Voor geveltuintjes kunnen bewoners zich aanmelden op de speciale pagina over geveltuintjes op de website van de gemeente.

Voor woningen die nog gebouwd worden, kijken we naar opvang en vertraagde afvoer van regenwater. Dat gebeurt binnen de kaders van de overeenkomst met projectontwikkelaars/OCW.

Het Waterschap Hollandse Delta heeft een subsidieregeling voor waterinitiatieven door particulieren, zoals regentonnen: www.wshd.nl/subsidieregeling-waterinitiatieven

Er is geen regelgeving waarmee de gemeente bewoners kan houden aan een percentages verharding in hun eigen tuin. Wel proberen we het gedrag van bewoners te veranderen met online informatie en educatieve bijeenkomsten.

 

2.3   

Gaat de gemeente met ontwikkelaars in gesprek met ontwikkelaars/eigenaren overige gronden voor promoten meer groen/uitbouw Groenplan?


Antwoord

Wij zijn steeds in gesprek met de ontwikkelaars om zoveel mogelijk groen in hun plannen op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het plan The Yard, waar een binnentuin komt, en Wantijhof, waar een daktuin is aangelegd. Beide staan in het Groenplan. Ook in de toekomstige bouwplannen van Stadswerven komen binnentuinen of daktuinen voor.

 

2.4   

De tuin van Villa Augustus staat als openbaar groen op de kaart, maar dit is particulier/met openingstijden?


Antwoord

De kadastrale eigendom van de tuin van Villa Augustus berust bij de gemeente Dordrecht. Behalve 's nachts is de tuin altijd voor iedereen toegankelijk.

 

2.5   

Glazen wand gevel van het gebouw langs het Wantij (zuid) openen en verticale tuinen aanbrengen.

Antwoord

Dat gaat waarschijnlijk over het appartementengebouw aan de Lange Wantijkade. Helaas heeft de gemeente daar geen invloed op. Het gebouw is particulier eigendom. Woningstichting Trivire is de eigenaar.


3.    Bomen Stadswerven-noord


3.1     

Bomen langs Merwede (Werf van Gips):
Vrij uitzicht over het water moet behouden blijven.
Er staan te veel bomen ingetekend; op andere Dordtse kades staan er veel minder.
Welke soort(en) bomen komen er? Hoogte, breedte?
Hoeveel bomen komen er?
Wat wordt de onderlinge afstand tussen de bomen?
Hoe komt de groen-/bomenstrook er uit te zien?
Er moet een goed snoeiplan komen voor de bomen.

 

Antwoord

Zoals staat in het Masterplan Stadswerven en het Stedenbouwkundig Plan planten we binnen Stadswerven verschillende bomen(rijen). De bomenrij langs de Merwede is belangrijk voor de karakteristiek van Stadswerven. De bomen dragen bij aan het groene karakter en de gewenste biodiversiteit. In eerdere bewonersbijeenkomsten is dit al besproken. In 2017 is de oorspronkelijke plantafstand vergroot omdat mensen nog meer uitzicht wilden. Die ging van 15-16 meter naar ca. 20-21 meter.

In Dordrecht staan op bijna alle kaden rijen bomen. De plantafstand is tussen de 10 en 20 meter. Met een afstand van ca. 20 meter in Stadswerven hebben we dus gekozen voor een (zeer) ruime maat. Deze maat houdt rekening met de wensen van bewoners rond uitzicht.

Wij kiezen langs de Merwede voor verschillende typen Iepen (Ulmus Fiorente, Ulmus Plinio). Deze bomen kunnen goed tegen het open, winderige klimaat langs rivieroevers. We planten verschillende typen bomen aan, zodat de rij als geheel bij mogelijke boomziektes minder kwetsbaar is. De typen Iepen komen voort uit de wens voor het behoud van het uitzicht. De kroon van een volwassen boom wordt ca. 8-12 meter breed. We zullen de bomen 'opkronen' tot ongeveer 5 meter. Het beheer stemmen we af op dit beeld. Het zal wel 20 tot 25 jaar duren voor dit eindbeeld is bereikt.

We willen Stadswerven verder vergroenen. Daarom is er het idee om de bomen niet in boomroosters te plaatsen. In grotere boomvakken kiezen we voor een onderbeplanting ongeveer zo groot als een parkeerplaats (ook genoemd bij 1.2).


4.    Bebouwing Wantijoever


4.1  

De oever langs het Wantij niet bebouwen tot aan het water. Breng een voetpad aan met oeverbeplanting en trek het riet door tot aan de punt.


Antwoord

Het woningbouwplan aan de Wantijoever (nabij de Prins Clausbrug) is een uitwerking van het bestemmingsplan Stadswerven. Bij het plein komt een groene oever met rietberm. Voor het gebouw langs komt een strook van drijvend groen. Volgend jaar gaat dit plan in de verkoop. De bouw staat gepland voor begin 2023.
 

5.    Drijvend groen


5.1    

Drijvend groen aanbrengen aan Wantij-zijde. Bij de woonboten. Drijvend groen doortrekken langs de zijgevel van de waterwoning. Zoals in Eindhoven. Onderhoud goed incalculeren.


Antwoord

Volgens het Groenplan komt er ook drijvend groen bij de waterwoningen. De gemeente is in gesprek met een ecologisch adviseur en een constructief adviseur om dit vorm te geven. De situatie op Stadswerven kun je niet vergelijken met Eindhoven. Door de getijdenwerking en de golfslag is een ontwerp op maat nodig.
Als we een basisontwerp hebben, vragen we de bewoners van de waterwoningen erbij. We betrekken hen bij de uitwerking van het ontwerp en de aanleg van het drijvend groen.
Voor het beheer en onderhoud stellen we een plan op.


6.    Parkeergarage Energiehuis


6.1 

Parkeergarage aankleden met groen.
Verlichting in garage minder fel; andere kleur? Op beweging?

Antwoord

Het Parkeerbedrijf van de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om in de Parkeergarage Energiehuis de verlichting te verminderen. De parkeergarage aankleden met groen lijkt een knelpunt te zijn voor de natuurlijke ventilatie in de parkeergarage.  


7.    Landtong


7.1

Behoud bomen/groen op landtong. Afzien van woningbouw.
Als er toch gekapt moet worden dan (redelijk) volgroeide bomen terug planten.


Antwoord

Voor de landtong heeft de gemeenteraad in april 2021 een gewijzigd bestemmingsplan Stadswerven vastgesteld. De bestemming is woningbouw met maximaal 6 woningen. Dit is het kader waarmee we als project moeten werken. De landtong is ernstig vervuild. Zo is er asbest in hoge concentraties aanwezig. Door de aanwezigheid van asbest, is het wettelijk verboden het gebied te betreden, laat staan te ontwikkelen voor woningen. Eerst moeten we het gebied saneren. Het saneren kan alleen door het groen te kappen en te rooien. De grond, inclusief de boomwortels, moeten we namelijk afgraven en afvoeren.
In het nieuwe plan komt aan de noordkant een rij bomen terug. De terug te planten bomen zullen een zo groot mogelijke doorsnee hebben. Volwassen of redelijk volwassen bomen terug planten is geen optie. Deze bomen slaan meestal niet aan en gaan dood. De woningbouw bestaat uit vrijstaande woningen.
 

8.    Bomen Stadswerven


8.1     

De bomenrij bij de Prins Hendrikbrug moet blijven.
Behoud de bomen tussen Villa Augustus en Prins Hendrikbrug.

 

Antwoord

Op deze plek brengen we de oorspronkelijke zetsteenoever opnieuw aan. Dat doen we voor de oeverveiligheid. Ook met het oog op het naastgelegen monument is erosie door uitspoeling niet gewenst. Het is noodzakelijk om het 'opschot' weg te halen om deze oever te herstellen. Zie ook 1.4.

 

9.    Wervenpark


9.1   

In het Wervenpark een groot vak aanleggen waar de natuur zijn gang kan gaan.


Antwoord

Dit zit al in het Groenplan. Een deel van het Wervenpark is juist gereserveerd voor de getijdennatuur.